Hücre Nedir?Hücrenin Organelleri Nelerdir?

hücrenin Organelleri

Hücre ve Hücrenin Horganelleri

Hücre yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel temel birimidir.

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan hücrenin organelleri şunlardır;

1)Golgi Aygıtı ve Diktiyozom

2)Endoplazmik Retikulum(Granüllü ve Granülsüz)

3)Lizozomlar

4)Mitokondriler

5)Ribozomlar

6)Peroksizomlar

7)Nükleus ve Nükleolus(Çekirdek ve Çekirdekçik)

8)Sentrozom ve Sentrioller

9)Vakuol(koful)

10)Mikrocisimcikler

11)Plastidler(Sadece bitkilerde)

12)Sferozomlar

 

Biyolojik Sınıflandırma Nedir?

Sistematik biliminin tanımını yapmadan önce , sistematik biliminin ortaya çıkmasına sebep olan şeyin ne olduğu sorusunu sormalıyız.Bu açıdan baktığımızda bilimin temel prensiplerinden biri olan insanoğlunun yaşadığı çevreye olan olan merakı ve yaşadığı ortam koşullarında hayatta kalmasını sağlayacak olan öğrenme ve ayırdetme duygularının sistematik biliminin temelini oluşturduğunu görürüz.

Bunun sonucunda ilk insanların mağara resimlerinde gördüğümüz hayvan resimlerinden başlayıp ,günümüzde ileri teknolojik yöntemler ile bilimadamlarının üzerinde çalıştığı canlılar arasındaki farklılıklar ve akrabalık üzerine çalışmaları sistematik bilimini ortaya çıkarmıştır.

Kısaca Sistematik bilimini tanımlarsak; Organizmaların çeşitlerini ve organizmalar arasındaki morfolojik(Dış Görünüş) ve akrabalık derecelerindeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde çalışarak ,organizmaları sınıflandıran bilim dalına ‘Sistematik’ denir. Devamını Oku

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları sınıflandırmak istersek; beslenme biçimine ve hücresel düzenlerine göre 5 aleme ayrılmıştır.(Regnum=Alem)

A)Hücresel düzenlerine göre canlılar

1)Monera (Prokaryotlar)

2)Protista (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

B)Beslenme biçimlerine göre

3)Fungi(Mantarlar)

4)Animalia(Hayvanlar)

5)Plantae(Bitkiler)

Ölçü Birimleri

Genel olarak derslerinizde yardımcı olacak ölçü birimleri aşağıda listelenmiştir.

Işık Yılı = 9.460.730.472.580.8 Kilometre yada 9.461 * 1012 Km ‘dir

1 inch=2.54 cm

1 ounce(ons=oz)=29.58(yaklaşık 30) ml(mililitre)

1 metre = 1.0936 yard

1 mil= 1.609 kilometre

1 hektar= 10,000 metre

1 Kilometre (km) = 1.000 Metre

1 Metre (m) = 100 Santimetre (cm)=1.000mm(milimetre)

1Milimetre (mm)= 100 mikrometre (µm) veya 100 mikron (µ)

1 Mikron (µ)=1000 milimikron(mµ)

1(µm)mikrometre=1000 nm(Nanometre) veya 1000 milimikron(mµ)

1 nm = 10 A• (Angström) =10-9m

1 A• = 0.1 nm = 10-10 m.

1 ton= 1000 Kg.

1 attometre(am)=10-18 metre

1 femtometre(fm)=10-15 metre

1 pikometre(pm)=10-12 metre

1 nanometre(nm)=10-9 metre

1 mikrometre(µm)=10-6 metre

1 milimetre (mm)=10-3 metre

1 santimetre (cm)=10-2 metre

1 desimetre (dm)=10-1 metre

1 dekametre(da)= 101metre

1 hektometre(hm)=102 metre

1 kilometre =103 metre

1 megametre(Mm)=106 metre

1 gigametre(Gm)=109 metre

1 terametre(Tm)=1012 metre

1 petametre(Pm)=1015 metre

1 exametre(Em)=1018 metre

1 lb(libre) = 454.5454 gram

1 grain (gr) = 65 mg

1 Kg=1000 gr(gram)

1 gr(gram)=1000 mg(miligram)

1 mg.(miligram)=1000 µgr.(mikrogram)

1 pgr.(Pikogram)=10 Devamını Oku

Organik Madde Nedir?

Organik Madde; organizmaların sentezlediği ,hücrelerin yapı taşlarını oluşturan ana maddeler,hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları bazı maddeler ve canlılarda düzenleyici görevler üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere ‘Organik madde’ adı verilir.

En basit tanımıyla organizmalarda bulunan karbon(C) bileşiklerine Organik bileşik yada organik madde denir.

Canlılardaki Organik Maddeler şunlardır;

1)Karbonhidratlar

2)Lipidler

3)Proteinler

4)Nükleik Asitler

5)Vitaminler

6)Enzimler

7)Hormonlar

Zooloji Alt Bilim Dalları

Son derece geniş bir alanı kapsayan zooloji çeşitli dallara ayrılmıştır.Zooloji Alt bilim dalları şunlardır;

Antropoloji:

İnsanlar üzerinde çalışır.insanların davranışlarını ve yaşamlarını ,insanların evrimsel süreçlerini ve nasıl orjinlendiklerini inceler.

Antrozooloji:

İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimleri ve sosyal ve çevresel bağları inceler.Anthrozoology tabiat bilimleri ve sosyal bilimler arasında bir bağ oluşturur. Devamını Oku

Zooloji Nedir?

Hayvanbilim (Zoo=Hayvan,Logy=Bilim) olarakta bilinen zooloji,tüm hayvanların yaşam tarzlarını ve davranışlarını,beslenmelerini,üremelerini,yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceler,kısaca zooloji biyolojinin hayvanlar üzerinde çalışan bir bilim dalıdır.Görüldüğü üzere zoolojinin çalışma sahası çok geniştir ve bu sebeple birçok altbilimdalına ayrılmıştır.

Zooloji biliminin ortaya çıkışı tarih öncesi devirlerde mağara duvarlarında hayvan ve insan resimleri çizerek farkında olmadan hayvanları sınıflandırarak,sistematik biliminin temellerini atan ilk insanlara kadar uzanır.

Biyoloji Nedir? Alt Bilim dalları Nelerdir?

Biyoloji Nedir Alt Bilim dalları Nelerdir
Biyoloji nedir Bu sorunun cevabini verirken başlangıçta biyolojinin kelime anlamına bakalım.

Biyoloji eski Yunancada Bios ve Logos kelimelerinden oluşmuştur.Bios=canlı,canlılık veya canlılarla ilgili anlamına gelir.Logos=Bilgi ya da bilim anlamına gelir.

Biyolojiye CANLIBİLİMİ de denilebilir.Biyoloji
dünyadaki ve evrendeki tüm canlıları,canlıların yasadıkları ortam ile ilişkilerini,canlılık olaylarını inceler.Biyolojinin kapsadığı alanlar muazzam büyüklüktedir.Günümüzde biyolojinin tüm çalışma alanlarına hakim olabilecek seviyede bilgi sahibi olmak imkansızdır.Bu sebeple biyoloji çok sayıda alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Bu bilim dallarına söyle bir bakalım. Devamını Oku

Bilimsel Yöntem Nedir

Biyolojide ve diğer bilim dallarında Bilimsel Yöntem esas dayanağı Gözlem ve Deneylerdir. Diğer bir unsurda otoriteyi reddetmektir. Bilimsel yöntem tarafsız ve özgür düşünce ortamında peşin fikir ve otoriteyi reddeder. Tek amacı, bilimsel bir problemi gözlem ve kontrollü deneylerle sonucunda elde ettiği veriler ışığında çözmektir.
Bilim adamı bilimsel problemle ilgili veriler arasında mantıklı bağlantılar kurarak bir ‘HİPOTEZ’ oluşturur.

Hipotezde temel mantık toplanan veriler ışığında problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulunmaktır.Farklı alanlarda yapılmış deney ve gözlemlerin sonucunda kurulmuş hipotezlerin bir araya getirilip kapsamlı olarak açıklanmasına da ‘TEORİ’ denir.Örnek Evolüsyon(Evrim Teorisi) Moleküler genetik,genetik,fizyoloji,paleontoloji vb. bilim dallarında geliştirilen hipotezlerden oluşmuştur.

İyi bir teori anlaşılır ve ilerlemeye açık olmalıdır. Devamını Oku

Bilim Nedir?

Bilim Nedir
Bilim insanların tarih boyunca bilgiyi arama faaliyetleri sonucunda, objektif olarak yaptığı gözlem deneyler sonucu ulaşmış olduğu sistemli bilgi birikimidir.Mevcut bilgiler kesin , net bir doğruluk kazanmadıkça (Kanun) güncellenebilir.

Zaman içinde doğruluğunu güncelliğini kaybeden bilgiler yeni doğrular alır değişir ve bu sayede bilgi birikimi yani ‘bilim’ devam eder. Bilimin amacı,gözlemler sonucunda karsısına çıkan bilimsel bir problemi basite indirgeyerek açıklık getirecek verileri elde etmek ve bir yargıya varmayı sağlayacak genellemelere ya yada güncellemelere gitmektir.

Bu yönteme Bilimsel Yöntem adi verilir. Devamını Oku